Ziemia okrzemkowa, diatomit InsectoSec® S na ptaszyńca w kurnikach, hodowli drobiu

699,99 zł

Cena jednostkowa:


  • Dostępny Towar dostępny
  • Koszt dostawy już od 0,00 zł

Zapytaj o ten produkt

Przepisz kod z obrazka:

weryfikator

Ziemia okrzemkowa InsectoSec® S na ptaszyńca w kurnikach, hodowli drobiu z atestem, pozwoleniem.

InsectoSec® S to atestowany i przebadany pod względem skuteczności produkt biobójczy do skutecznego zwalczania ptaszyńca (Dermanyssus gallinae)1 w kurnikach. Niemiecka ziemia okrzemkowa InsectoSec® S posiada postać użytkową w postaci proszku zwilżonego do stosowania w zagrodach dla drobiu.


Produkt biobójczy przeznaczony do użytkowania przez profesjonalistów przeszkolonych w zakresie stosowania.

ziemia okrzemkowa, co na roztocza czerwone, roztocza czerwone kurnik

W odróżnieniu do wątpliwego pochodzenia ziemi okrzemkowej InsectoSec® S dzięki posiadanemu pozwoleniu z dokumentacją produktu biobójczego produkt może być stosowany w rolnictwie.

Jak działa InsectoSec® S do zwalczania ptaszyńca w kurnikach?

Substancja czynna zawarta w produkcie prowadzi do rozpuszczenia łańcuchów kutikuli i odwodnienia uciążliwych owadów. Wspomniane szkodniki kurzą się w wyniku własnej aktywności, gdy poruszają się po obszarach poddanych działaniu preparatu. Ten mechanizm zwalczania powoduje, że w wyniku własnej aktywności, owady przyczyniają się do swojego zwalczania na traktowanych obszarach. Ziemia okrzemkowa InsectoSec® S sprawdzi się w zwalczaniu zarówno owadów pełzających, jak i ptaszyńca kurzego stosując różne metody aplikacji, takie jak spryskiwanie lub rozpylanie bezpośrednio na powierzchniach. 

Gdzie stosować i jakie szkodniki zwalcza InsectoSec® S?

Odpowiednio przygotowany produkt pozwala na skuteczne zwalczanie zarówno dorosłych osobników, jak i nimf ptaszyńca (Dermanyssus gallinae). InsectoSec® S może być stosowany w pomieszczeniach zamkniętych w kurnikach, hodowlach drobiu. Zaleca się opryskiwanie powierzchni, pęknięć i spoin, chodników i kryjówek owadów.

Ziemia okrzemkowa InsectoSec® S to skuteczne rozwiązanie w zwalczaniu:
✅ ptaszyńca kurzego poprzez spryskiwanie,
✅ mrówek poprzez rozsypywanie proszku oraz tworzenie bariery pyłowej,
✅ owadów pełzających oraz ptaszyńca kurzego poprzez rozpylanie na powierzchniach,
✅ pluskwy domowej wewnątrz budynków.

Właściwości InsectoSec® S do zwalczania roztocza czerwonego w hodowli drobiu

✅ skuteczne działanie
✅ szybki efekt
✅ wygodna aplikacja
✅ postać proszku zwilżonego

© odstraszanie.pl Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved. 

Skład:
InsectoSec® S składa się w 100% z dwutlenku krzemu / ziemi okrzemkowej. Aktywny składnik dwutlenek krzemu / ziemia okrzemkowa składa się ze skorupek kopalnych okrzemek (zwanych również ziemią okrzemkową), naturalnie występującej formy amorficznego (niekrystalicznego) dwutlenku krzemu.

Sposób działania:
Substancja czynna prowadzi do rozpuszczenia łańcuchów kutikuli i odwodnienia owadów. Szkodniki, takie jak roztocz ptasi, kurzą się w wyniku własnej aktywności, gdy poruszają się po obszarach poddanych działaniu preparatu, w wyniku własnej aktywności, gdy poruszają się po traktowanych obszarach.

Organizmy docelowe:
Dorosłe osobniki i nimfy roztocza czerwonego (Dermanyssus gallinae). Produkt jest stosowany w pomieszczeniach zamkniętych w kurnikach. Opryskiwanie powierzchni, pęknięć i spoin, chodników i kryjówek owadów.

Wydajność: 50 g/m2 - 250 ml/rn,. Rozpylić wystarczającą ilość produktu, aby pokryć wszystkie powierzchnie białym filmem.

Stężenie użytkowe: Roztwór o stężeniu 16% (w/w), co odpowiada 60 kg ziemi okrzemkowej w 300L wody.

ziemia okrzemkowa, co na roztocza czerwone, roztocza czerwone kurnik

Sposób stosowania:
Produkt należy zmieszać z wodą do uzyskania 16% roztworu roboczego. Roztwór nanosić za pomocą spryskiwacza plecakowego. Produkt należy dobrze wstrząsnąć przed użyciem i pomiędzy kolejnymi zastosowaniami. Aby uzyskać równomierną powłokę należy opryskiwać z odległości ok. 30-50 cm. Początkowo mokra powłoka wysycha i pozostawia jednolitą, białą warstwę. Zastosowanie roztworu w płynie pozwala uniknąć pylenia podczas aplikacji i zwiększa przyczepność do podłoża.

Wskazówki:
Produkt może być stosowany w przypadku zapobiegania jak i zwalczania szkodników.
1. Zapobieganie: stosować w czystej i suchej zagrodzie dla drobiu przed wpuszczeniem do niej zwierząt. Rozpylić taką ilość preparatu, aby wszystkie powierzchnie pokryły się białą warstwą.
2. Zwalczanie: stosować w zainfekowanych zagrodach dla drobiu gdy nie ma w nich zwie-rząt. Rozpylić taką ilość preparatu, aby wszystkie powierzchnie pokryły się białą warstwą.

Zastosowanie roztworu w płynie pozwala uniknąć pylenia podczas aplikacji i zwiększa przyczepność do podłoża. Rozpylać na powierzchniach, w pęknięciach, szczelinach, na ścieżkach wędrówki i we wszystkich innych miejscach, w których organizmy zwalczane mogą się ukryć lub do których mogą wejść. Aby uzyskać równomierną powłokę należy opryskiwać z odległości ok. 30-50 cm. Początkowo mokra powłoka wysycha i pozostawia jednolitą, białą warstwę, Dzięki płynnemu roztworowi rozpylony pył zwiększa swoją przyczepność do podłoża. Nie stosować produktu przy użyciu spryskiwacza z lancą. Nie używać/nie aplikować bezpośrednio na zwierzęta. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do stosowania w środowisku naturalnym. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, produkt zastosować ponownie po 7 dniach. Stosowanie produktu na mokrych powierzchniach opóźnia skuteczność działania.

Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania:
• Stosować jedynie w pustych pomieszczeniach dla zwierząt.
• Przed zastosowaniem produktu usunąć pożywienie z pomieszczenia.
• Przykryć miejsce karmienia zwierząt za pomocą plastikowej płachty.
• Przed zastosowaniem produktu przykryć wszystkie zbiorniki na wodę.
• Nie rozpylać bezpośrednio na ściółkę.

Uwagi dotyczące wyposażenia ochronnego:
✅ Obowiązkowe jest stosowanie sprzętu ochrony dróg oddechowych (RPE) o wskaźniku ochrony wynoszącym 40.
✅ Wymagany jest co najmniej oczyszczający powietrze respirator z wymuszonym przepływem powietrza z kaskiem/kapturem/maską (TH3/TM3) lub pełną maskę z filtrem cząstek P3.
✅ Nosić odpowiednie rękawice ochronne (wykonane z posiadacz pozwolenia powinien określić rodzaj materiału - dodatkowo, jeśli wynika to z oceny ryzyka należy wymienić inne środki ochrony indywidualnej takie jak maska, okulary ochronne).
✅ Nosić odpowiedni kombinezon ochronny (co najmniej typ 6, EN 13034, 13962, 14605 lub 943).
✅ Nosić osłonę twarzy.
Pamiętaj, aby postępować zgodnie z instrukcjami na etykiecie.

Substancja czynna: 1000 g/kg ditlenek krzemu Kieselguhr (CAS-Nr. 61790-53-2)
Numer pozwolenia: PL/2023/0594-006/MR/BPF
Zawartość: 15 kg

UWAGA
Zwrot określający zagrożenie:
Może powodować uszkodzenie narządów (płuca) poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Środki ostrożności:
✅ Nie wdychać pyłu/rozpylonej cieczy.
✅ W przypadku złego samopoczucia zgłosić się pod opiekę lekarza.
✅ Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionych firm utylizacji odpadów.

Porady dotyczące pierwszej pomocy:
• W przypadku narażenia: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
• W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć skórę wodą. Jeśli pojawią się objawy, skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
• W przypadku dostania się do dróg oddechowych: W przypadku narażenia: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
• W przypadku połknięcia: Jeśli pojawią się objawy, skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
• W przypadku dostania się do oczu: Jeśli pojawią się objawy, płukać oczy wodą. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Środki ochrony środowiska
W przypadku przedostawania się do środowiska, zatamować. Zatrzymać przedostawanie się do środowiska jeśli to możliwe i nie niesie ze sobą ryzyka. Zapobiec przedostawaniu się do systemu odwadniania. Zapobiec przenikaniu do wód powierzchniowych oraz do gleby. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania: Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami i przekazać do uprawnionych firm utylizacji odpadów. Opakowania po produkcie, wszelkie materiały zanieczyszczone produktem, pozostałości produktu po zastosowaniu zamknięte w oznakowanym pojemniku oraz martwe owady usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. w spalarni). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych.

Warunki przechowywania i okres trwałości
Długość okresu przechowywania: do 24 miesięcy (od daty produkcji) w temperaturze pokojowej. Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać w suchym miejscu.

Instrukcje użytkowania
✅ Postępować zgodnie z instrukcją użycia.
✅ Poinformować posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, jeśli leczenie nie jest skuteczne.
✅ Używaj biocydów w bezpieczny sposób.
✅ Zawsze czytaj etykietę i informacje o produkcie przed użyciem.
✅ Produkt zawiera ditlenek krzemu Kieselguhr, dla którego uzgodniono wartość AECinhalation w przypadku użytkownika profesjonalnego. Wartość ta została użyta do oceny ryzyka na produkt.

© odstraszanie.pl Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.
 

Zobacz podobne produkty

Oprysk na pasożyty w kurniku, gołębniku, terrarium STRANGLER PRO EC No Pest® 100ml

Oprysk na pasożyty w kurniku, gołębniku, terrarium STRANGLER PRO EC No Pest® 100ml

  • Polecamy

Oprysk na na ptaszyńce, roztocza, świerzbowce w hodowli drobiu, do gołębników, w hodowli gadów i ptaków egzotycznych STRANGLER PRO EC No Pest®. Pojemność: 100ml to aż 65l gotowego oprysku!

39,99 zł

Sprawdź teraz

20 kg Ziemia okrzemkowa, diatomit No Pest® Diatomite Powder

20 kg Ziemia okrzemkowa, diatomit No Pest® Diatomite Powder

Ziemia okrzemkowa to środek, który znakomicie sprawdza się w rolnictwie i ogrodnictwie. Posiada wiele właściwości znanych nawozom, będąc przy tym naturalnym produktem. Diatomit 20kg.

74,99 zł

Sprawdź teraz

Oprysk na pasożyty w kurniku, gołębniku, terrarium STRANGLER PRO EC No Pest® 250ml

Oprysk na pasożyty w kurniku, gołębniku, terrarium STRANGLER PRO EC No Pest® 250ml

  • Polecamy

Oprysk na na ptaszyńce, roztocza, świerzbowce w hodowli drobiu, do gołębników, w hodowli gadów i ptaków egzotycznych STRANGLER PRO EC No Pest®. Pojemność: 250ml to aż 150l gotowego oprysku!

49,00 zł

Sprawdź teraz

Oprysk na pasożyty ptaków, gadów w kurniku, gołębniku, terrarium STRANGLER PRO EC No Pest® 1l

Oprysk na pasożyty ptaków, gadów w kurniku, gołębniku, terrarium STRANGLER PRO EC No Pest® 1l

  • Polecamy

Jeśli posiadasz hodowlę kur, gołębnik lub hodujesz gady czy ptaki egzotyczne wybierz oprysk na ptaszyńce, roztocza, świerzbowce STRANGLER PRO EC NO PEST®. Optysk tworzy cienką powłokę oblepiającą owady i roztocza. Szkodniki giną one z powodu braku dostępu do powietrza. 1l =666l.

129,00 zł

Sprawdź teraz

10 kg Ziemia okrzemkowa, diatomit No Pest® Diatomite Powder

10 kg Ziemia okrzemkowa, diatomit No Pest® Diatomite Powder

Ziemia okrzemkowa to środek, który znakomicie sprawdza się w rolnictwie i ogrodnictwie. Posiada wiele właściwości znanych nawozom, będąc przy tym naturalnym produktem. Diatomit 10kg.

44,99 zł

Sprawdź teraz


Popularne kategorie