Odstraszanie kun


ZWROTY, WYMIANA I REKLAMACJE
 UWAGA!  PROSZĘ SPRAWDZAĆ PRZESYŁKĘ W OBECNOŚCI KURIERA!

Wszystkie przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie do kwoty 3000,00 zł (paczki wysyłane Pocztą Polską nie są ubezpieczane). Ubezpieczenie wygasa z chwilą wręczenia przesyłki odbiorcy. W związku z tym należy sprawdzać przesyłkę pod kątem uszkodzeń mechanicznych jeszcze w obecności kuriera!

W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu lub braku towaru w przesyłce, Klient ma możliwość w obecności spedytora sporządzić protokół reklamacyjny (dostępny u doręczyciela) podpisany przez obie strony. Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela firmy kurierskiej, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki towaru lub anulowania zamówienia i zwrotu ceny.
 
ZWROT TOWARU

Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje przez 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w piśmie przesłanego drogą pocztową na adres: Odstraszanie ul. Półłanki 22, 30-740 Kraków, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacja@odstraszanie.pl ).

W celu zwrotu towaru prosimy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

1. Sporządź oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość (pobierz wzór odstąpienia od umowy) i prześlij je na: 
 
adres email: reklamacja@odstraszanie.pl
 
lub przesłać na adres:
 
Odstraszanie
UL. PÓŁŁANKI 22
30-740 KRAKÓW, MAŁOPOLSKA
Z dopiskiem: zwrot
 
lub złożyć osobiście w sklepie stacjonarnym.
 

2. W celu usprawnienia procedury zwrotu prosimy o dobrowolne dołączenie do przesyłki wypełnionego formularza zwrotu( pobierz wzór ), dowodu zakupu towaru lub jego kopii.


3. Zwracany do nas towar musi być w niepogorszonym stanie, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 

4. Prosimy by zwracany przez Klienta towar został zapakowany w sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.

5. Przesyłkę odeślij do nas na adres:

Odstraszanie
ul. Półłanki 22, 30-740 Kraków
z dopiskiem „Zwrot towaru”

6. Sprzedawca dokona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia Klienta od umowy, zwrotu zapłaty wraz z kosztami dostawy (tylko w przypadku zwrotu całkowitego) na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

7. Koszt przesyłki zwracanego towaru ponosi Klient. Paczka ze zwracanym towarem, odesłana na nasz koszt nie zostanie przyjęta.

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, gdy produkt był wykonany na specjalne zamówienie klienta np. siatka docięta na wymiar itp.


WYMIANA TOWARU


W celu wymiany towaru prosimy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

1. Sprawdź, czy w naszej aktualnej ofercie znajduje się rozmiar lub ilość towaru na których chcesz dokonać wymiany.

 

2. Następnie złóż nowe zamówienie na ten towar. W polu „Uwagi dla osoby realizującej zamówienie” wpisz adnotację „WYMIANA DO ZAMÓWIENIA NR …”. W ten sposób dokonasz jego „rezerwacji”.

3. Wypełnij formularz wymiany (pobierz formularz wymiany), w którym zawarte będzie wskazanie produktu/produktów, na które ma nastąpić wymiana.

4. Dołącz do przesyłki z towarem, który chcesz wymienić następujące dokumenty:

a) wypełniony formularz wymiany,

b) dowód zakupu lub jego kopię.

5. Zwracany do towar musi być w niepogorszonym stanie, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

6. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.

Przesyłkę odeślij na adres:

Odstraszanie
ul. Półłanki 22, 30-740 Kraków
z dopiskiem „Wymiana towaru”

7. Koszt wysyłki zamówienia na wymianę:

a) przesyłka kurierska przy zapłacie na konto bankowe – 15 zł

b) przesyłka kurierska za pobraniem – 19 zł

c) przesyłka Poczta Polska przy zapłacie na konto – od 11,50 zł (kwota obliczana automatycznie przez system w zależności od łącznej wagi zamówienia).

8. Koszty przesyłki przy zapłacie na rachunek bankowy a jeśli nowo zamawiany towar jest droższy od towaru wymienianego, prosimy o przelanie na rachunek bankowy Sprzedawcy różnicy w cenie. W tytule przelewu należy wpisać „WYRÓWNANIE DO ZAMÓWIENIA Nr…”

Odstraszanie
ul. Półłanki 22, 30-740 Kraków

Numer konta do wpłat: 91 1240 4533 1111 0011 1285 1182
SWIFT: PKOP PL PW
Nasz bank: Pekao SA  

9. W przypadku, gdy w przeciągu 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia zamówienia na wymianę nie wpłynie przelew pokrywający koszty wysyłki lub wynikającą różnicę, zamówienie zostanie anulowane a wartość za przysłany produkt zostanie zwrócona na rachunek bankowy Klienta.

10. Gdy towar na wymianę jest tańszy od wymienianego, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez nas wymienianego towaru, zwrócimy różnicę. Pieniądze zostaną przelane na rachunek bankowy podany w formularzu wymiany.

11. Jeśli w sklepie nie jest dostępny interesujący model, ilość, oznacza to, że wymiana nie będzie możliwa. Możesz wówczas wymienić zakupioną rzecz na inną, lub odstąpić od umowy.

12. Procedura wymiany towaru zgodnie z Regulaminem może trwać do 7 dni.

13. Paczka z wymienianym towarem, odesłana na nasz koszt nie zostanie przyjęta.

14. Towar zakupiony w sklepie stacjonarnym należy wymienić także w sklepie, w którym dokonano zakupów.

15. Prawo do wymiany towaru nie przysługuje, gdy produkt był wykonany na specjalne zamówienie klienta np. siatka docięta na wymiar itp.

 

REKLAMACJA TOWARU

W celu zgłoszenia reklamacji prosimy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

1. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić w dowolnej formie (pobierz formularz reklamacji) np.:

a) pisemnie na adres: Odstraszanie ul. Półłanki 22, 30-740 Kraków;

b) drogą mailową na adres: reklamacja@odstraszanie.pl ;

c) osobiście w sklepie stacjonarnym od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00.

2. Sporządzone oświadczenie albo wypełniony formularz reklamacji prosimy wydrukować i podpisać.

3. Reklamowany towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym albo oświadczeniem o składanej reklamacji prosimy przesłać na adres:

Odstraszanie
ul. Półłanki 22, 30-740 Kraków
Z dopiskiem „reklamacja towaru”

UWAGA! Paczka ze zwracanym towarem, odesłana na nasz koszt nie zostanie przyjęta.

4. Sprzedawca rozpozna reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Klienta o sposobie dalszego postępowania.

5. Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Państwa po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223).

6. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596 Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. 

Popularne kategorie